Användarvillkor

För användning av Pluss (”Tjänsten”) ska vid var tid gällande version av dessa Användarvillkor gälla. Denna version är gällande från och med 2020-12-01 (se punkt 7 nedan om förändringar av Användarvillkor). För användning av Tjänsten måste Användaren vara över 18 år.

1. DEFINITIONER

I dessa Användarvillkor ska nedanstående termer ha följande betydelse: Användaren betyder den fysiska person som genom dessa Användarvillkor upprättar ett Avtal med Bolaget om tillgång till Tjänsten. Användaruppgifterna betyder de uppgifter som Användaren nyttjar för att logga in i Tjänsten. Användarvillkor betyder vid var tid gällande version av dessa villkor, vilka utgör avtalsinnehållet i det Avtal som upprättas mellan Bolaget och Användaren. Avtalet betyder vid var tid gällande version av dessa Användarvillkor samt i förekommande fall övriga mellan Bolaget och Användaren särskilt ingångna avtal rörande Tjänsten. Bolaget betyder Pluss International AS, organisationsnummer 919059427. Appen betyder den mobila tjänst, webbtjänst eller andra tekniska medel via vilka Bolaget från tid till annan tillgängliggör åt Användaren och som Användaren väljer att använda för att få tillgång till Tjänsten. Tjänsten betyder de funktioner, tjänster och Material som görs tillgängliga för Användaren av Bolaget genom Avtalet. Information betyder de uppgifter och information om Användaren som Användaren vid var tid har registrerat i Tjänsten och som i förekommande fall Bolaget har inhämtat om användaren, efter ytterligare samtycke, från Tredjepartsleverantörer. Detta innefattar, men är ej begränsat till, Användarens inloggningsuppgifter, information tillhandahållen av Användaren, Användarens sätt att nyttja Tjänsten och uppgifter hos tredje part som exempelvis banktransaktioner och transaktionsdata, samt i förekommande fall övriga personuppgifter. Integritetspolicyn betyder den vid var tid gällande policy som beskriver och ligger till grund för Bolagets behandling av personuppgifter. Integritetspolicyn finns tillgänglig på www.pluss.app Materialet betyder Webbsidan och Appen inklusive allt innehåll och annat material och information som Användaren får tillgång till genom Tjänsten. Tredjepartsleverantör betyder tredje part som är tjänsteleverantör, exempelvis men ej uttömmande, banker, betaltjänstleverantörer, sociala medier, mm. Webbsidan betyder Bolagets webbsida, www.pluss.app

2. OM TJÄNSTEN

Bolaget har utvecklat Tjänsten för användning via webb eller app. Tjänsten är tillgängligt för användning efter att dessa Användarvillkor accepterats av Användaren i samband med registrering. Tjänstens syfte är att Användaren ska kunna bli belönad och få erbjudanden från varumärken som önskar att få Användaren som kund. I Tjänsten ges Användaren möjlighet att köpa värdekort till kraftigt reducerade priser. Bolaget är återförsäljare av dessa värdekort. Användaren köper således värdekortet via Bolaget men det är respektive varumärke som hanterar inlösningen. För en Användare som är innehavare av ett värdekort innebär det att det är varumärket som Användaren köpt värdekortet hos som ansvarar för inlösning av partnerpresvärdekortet samt fel och brister på värdekortet. Vidare betyder det att om varumärket går i konkurs så är det inte möjligt att söka kompensation för eller återbetalning av värdekortet värde hos Bolaget.

3. INFORMATION FRÅN TREDJEPARTSLEVERANTÖR

Tjänsten ger Användaren möjlighet att samla information från Tredjepartsleverantörer. Denna Information och annan Information som Användaren anger i Tjänsten processeras av Bolaget och genererar en användarprofil som matchas mot annonserande varumärken. För mer information kring hur Bolaget hanterar Användarens Information, se Integrationspolicy som finns på Bolagets hemsida. Användaren kan själv styra vilka Tredjepartsleverantörer som Bolaget ska hämta information från och ett separat samtycke upprättas alltid för var och en av Tredjepartsleverantörerna. Efter att Användaren uttryckligen godkänt att Bolaget inhämtar transaktioner skickas en förfrågan omgående till berörda Tredjepartsleverantörer. Tiden för inhämtandet av transaktionerna varierar baserat på identifieringen gentemot Tredjepartsleverantören. Även mängden och vilken Information som inhämtas varierar

4. ANVÄNDNING OCH ÄNDRING AV TJÄNSTEN

Användaren får inte kopiera eller använda Tjänsten på annat sätt än vad som följer av dessa Användarvillkor. För att kunna använda Tjänsten krävs att Användaren har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet, vilka kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum. Bolaget får när som helst och efter eget gottfinnande utan föregående meddelande därom (a) ändra, uppgradera och uppdatera Tjänsten, de tekniska förutsättningarna för Tjänsten eller stänga av och/eller upphöra att tillhandahålla Tjänsten eller del av Tjänsten samt ändra, uppdatera och uppgradera Appen och Webbsidan och (b) avaktivera eller stänga av, temporärt eller permanent, Användarens användning av Tjänsten. Användaren får inte kringgå, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som Bolaget använder för att skydda Tjänsten.

5. ANVÄNDARUPPGIFTER

Användaren är införstådd med att Användaruppgifterna är en värdehandling och att Användaren själv ansvarar för att ha kontroll över och hålla hemlig all information gällande Användaruppgifterna. Bolaget ansvarar inte för skada eller förlust som drabbar Användaren till följd av att denne inte hanterat Användaruppgifterna på ett korrekt sätt.

6. FÖRÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Bolaget har rätt att besluta om förändringar av dessa Användarvillkor. Förändring avseende kontoinformationstjänsten ska äga rättsligt bindande verkan mot Användaren från och med det datum som Bolaget anger, vilket dock aldrig får vara tidigare än två (2) månader från det datum då Bolaget sänt ut meddelandet till Användaren med information om förändringen i enlighet med punkt 10 nedan. Bolaget vidhåller sig rätten att utan ett på förhand skickat meddelande till Användaren vidta övriga förändringar av Användarvillkoren, om dessa förändringar ej har en påverkan på Användaren. Om Användaren ej godkänner förändringen av Användarvillkoren avseende Tjänsten eller övriga förändringar har Användaren rätt att säga upp Avtalet innan förändringarna träder i kraft. Om Användaren ej säger upp Avtalet anses Användaren ha accepterat förändringarna. Användarvillkoren finns tillgängliga på svenska.

7. UPPSÄGNING

Avtalet mellan Användaren och Bolaget löper tillsvidare. Användaren kan när som helst säga upp Avtalet och användandet av Tjänsten. Uppsägning från Användaren sker enklast genom att kontakta Bolaget per e-post, info@pluss.app. Respektive part kan även skicka meddelande om uppsägning enligt punkt 10 nedan. Om Bolaget väljer att säga upp Avtalet med Användaren gäller en uppsägningstid på två (2) månader.

8. MEDDELANDEN

Kommunikationen mellan Användaren och Bolaget sker på svenska eller engelska. Meddelanden från Användaren till Bolaget ska skickas per e-post till info@pluss.app eller per post till den adress som Bolaget vid var tid anger på Webbsidan. Uppsägning, information om avtalsförändringar, information som Bolaget ska lämna Användaren enligt tillämplig lag eller andra meddelanden från Bolaget till Användaren görs i första hand per e-post till den senaste e-postadress som Användaren meddelat Bolaget eller i andra hand med SMS till Användarens senaste för Bolaget kända telefonnummer. Information som Bolaget ska lämna Användaren enligt tillämplig lag kan även göras tillgängligt för Användaren efter en förfrågan av Användaren. När Bolaget har skickat meddelande per e-post och/eller SMS anses Användaren omedelbart ha mottagit detta och i de fall Bolaget har skickat meddelande med post anses Användaren ha mottagit detta två (2) arbetsdagar efter det att brevet skickades. Detta gäller även om meddelandet inte har kunnat tas emot av Användaren, t.ex. då brev av någon anledning inte har levererats eller då e-post inte har kunnat tas emot p.g.a. att Användarens inkorg är full, e-postadressen är inaktuell, e-postprogrammets brandvägg sorterar bort meddelanden, datorhaveri etc.

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH LICENS

Bolaget, dess koncernbolag och/eller leverantör eller licensgivare äger och innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Materialet. Bolaget upplåter till Användaren en icke-exklusiv, begränsad och icke-överlåtbar rätt att genom Avtalet använda Materialet för personligt och privat bruk. Materialet skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning, och annan tillämplig lagstiftning. Användaren får inte förfoga över Materialet i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med Avtalet. Om Bolaget tillhandahåller Användaren uppdateringar eller uppgraderingar av Tjänsten och/eller dess innehåll ska sådana uppdateringar och uppgraderingar omfattas av detta Avtal.

10. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Bolaget behandlar Användarens personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn och vad som i övrigt följer av dessa Användarvillkor. Mer information om Bolagets behandling av personuppgifter och Användarens rättigheter finns i Integritetspolicyn som finns tillgänglig på www.pluss.app.

11. BOLAGETS ANSVAR

Bolaget har ett skadeståndsansvar enligt lag för skada som Bolaget orsakat Användaren på grund av brott mot Avtalet. Bolaget ska dock inte ha något ansvar för indirekt skada eller annan följdskada hos Användaren, såvida inte Bolaget agerat grovt vårdslöst. Bolagets ansvar är vidare begränsat till skador som har orsakats genom försummelse av Bolaget, och som inte har något samband med avtalsbrott eller ageranden från Användarens sida. Bolaget ansvarar exempelvis inte för fel som beror på Användaren eller fel i Användarens utrustning eller annan utrustning som inte tillhör Bolaget eller för webbplatser, programvara, innehåll och tjänster tillhandahållna av tredje part som kan nås via Tjänsten, inklusive innehåll från Tredjepartsleverantörer.

12. FORCE MAJEURE

Bolaget är inte ansvarigt för skada som beror på force majeure-liknande förhållanden såsom lagbud, myndighetsbeslut, blixtnedslag, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller liknande omständighet, oavsett om Bolaget själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd, som legat utanför Bolagets kontroll eller som Bolaget inte rimligen kunnat undvika.

13. KLAGOMÅL

Om Användaren är missnöjd med Tjänsten kan Användaren kontakta Bolagets kundtjänst, info@pluss.app Om Användaren fortfarande är missnöjd efter kontakt med den klagomålsansvarige kan Användaren kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som är en myndighet med en opartisk roll som prövar tvister mellan konsumenter och företag Brev skickas till Allmänna Reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm http://www.arn.se Besöksadress Kungsholmstorg 5, Stockholm.

16. LAGVAL OCH TVISTELÖSNING

Dessa Användarvillkor ska styras av svensk rätt. Eventuella tvister ska lösas i svensk allmän domstol.

© Pluss Internantional AB